Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Producenci
Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego Fabrik.Sklep.PL


I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fabrik.Sklep.pl;
1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.fabrik.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H.Fabrik Łukasz Wróbel a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;


II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fabrik.sklep.pl.pl;
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2.3 Dostępny pod adresem www.fabrik.sklep.pl sklep internetowy prowadzony jest przez Łukasza Wróbla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Fabrik Łukasz Wróbel zarejestrowaną pod NIP: PL6282033366

 

Dane adresowe kontaktowe:


F.H.Fabrik Łukasz Wróbel
ul Partyzantów 11A
32-500 Chrzanów
NIP: PL6282033366
REGON: 121550675


Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres sklep@fabrik.com.pl lub tel: 796613181 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres sklep@fabrik.com.pl lub pod numerem telefonu 796613181 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
c) Java Script
2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa F.H. Fabrik Łukasz Wróbel prowadzący sklep Fabrik.sklep.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fabrik.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
2.9 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach;
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;
3.4 Wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez F.H.Fabrik Łukasz Wróbel z siedzibą w Chrzanowie zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).;
3.5 F. H.Fabrik Łukasz Wróbel może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez F. H.Fabrik Łukasz Wróbel za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię F. H.Fabrik Łukasz Wróbel;
3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody F. H.Fabrik Łukasz Wróbel
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;
3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla F.H.Fabrik Łukasz Wróbel;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

IV. Ochrona danych

4.1w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO chcielibyśmy Cię poinformować, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci usług. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania, możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@fabrik.com.pl

4.2 Zależy nam na przejrzystości, dlatego przygotowaliśmy szereg informacji na temat wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem, który podejmuje decyzję, o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest F.H.Fabrik Łukasz Wróbel z siedzibą przy ulicy Partyzantów 11 A, w Chrzanowie (32-500)

4.3 Państwa dane osobowe są nam potrzebne do:

•    obsługi technicznej konta tj. założenia i zarządzania kontem, zapewnienia obsługi transakcji,
•    umożliwienia świadczenia Ci usług składanych drogą elektroniczną tj.dokonywanie płatności, realizacja wysyłki, odesłania produktów z sesji
•    kontaktowania się z Tobą w celu obsługi otrzymania wytycznych do projektu
•    przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
•    prowadzenia marketingu bezpośredniego poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji,
•    monitorowania aktywności,
•    prowadzenia statystyk,
•    prowadzenia badań pod kątem poprawy funkcjonalności platformy.
4.4 Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wyrażenia zgody w celach marketingowych, żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz przeniesienia Twoich danych.
4.5 Państwa dane są przekazywane innym podmiotom takim jak: firmy kurierskie, systemy płatności, systemy do e-mail marketingu- jeśli została wyrażona zgoda na otrzymywanie newslettera.
4.6 Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych F.H.Fabrik Łukasz Wróbel z siedzibą przy ulicy Partyzantów 11 A, w Chrzanowie (32-500), e-mail: biuro@fabrik.com.pl

 

 


V. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

5.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fabrik.sklep.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
5.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
5.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
5.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy
5.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;
5.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F. H.Fabrik Łukasz Wróbel Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
5.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: "Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
5.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”;
5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 


VI. Dostawa

6.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia;
6.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej „Siódemka” oraz operatora logistycznego "Paczkomaty InPost" tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W razie wysyłki poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej odbywać się będzie ona za pośrednictwem Poczty Polskiej i będzie ona zgodna z jej cennikiem powiększonym o 23% podatku VAT.
6.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 14 dni roboczych;
6.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fabrik.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta);

VII. Ceny i metody płatności

7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
7.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: Alior Bank: nr rachunku: 98 2490 0005 0000 4500 7112 4058
b) płatnością w systemie PayU
c) płatne gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera firmy Siódemka lub Poczty Polskiej.
7.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 1000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 1000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


FABRIK.SKLEP.PL
F.H.Fabrik. Łukasz Wróbel
ul. Partyzantów 11a
32-500 Chrzanów
Tel: 796613181
(pn-pt,10-17)
sklep@fabrik.com.pl

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną www.fabrik.sklep.pl. Jeżeli skorzystają z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: F.H.Fabrik Łukasz Wróbel ul. Partyzantów 11a, 32-500 Chrzanów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1 F.H.Fabrik Łukasz Wróbel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym;
9.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@fabrik.com.pl. F.H.Fabrik Łukasz Wróbel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3 W przypadku zdobienia odzieży /nadruk/ udzielamy 90 dniowej gwarancji

Gwarancja jest ważna stosując się do określonych zaleceń:

  • prać "na lewą stronę", w temperaturze do 40oC,
  • nie stosować środków wybielających,
  • nie prać chemicznie,
  • nie prasować nadruków na odzieży
  • chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

10.1 F.H.Fabrik Łukasz Wróbel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
10.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić F.H.Fabrik Łukasz Wróbel o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
10.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: F.H.Fabrik Łukasz Wróbel, Partyzantów 11a, 32-500 Chrzanów, mailowo pod adres: sklep@fabrik.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;
10.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
10.5 F.H.Fabrik Łukasz Wróbel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;


XI. Postanowienia końcowe

11.1 F.H.Fabrik Łukasz Wróbel jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. F.H Fabrik Łukasz Wróbel posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. F.H.Fabrik Łukasz Wróbel nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.Fabrik Łukasz Wróbel a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
11.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.Fabrik Łukasz Wróbel prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę F.H.Fabrik Łukasz Wróbel;
11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

 

Regulamin sklepu internetowego Fabrik.Sklep.PL obowiązujący do 25.12.2014r.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: F.H. Fabrik. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 11A (teren PHS) , NIP:6282033366 , tel. 796613181 , adres email: sklep@fabrik.com.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl